Cele mai noi stiri online
Revista Presei

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă – 29.04.2020

Data raportului: 28.04.2020

Denumirea emitentului: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993

Număr Registru A.S.F.:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018

ISIN: ROSIFEACNOR4

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.

Depozitar: Depozitarul Central Bucureşti

Capital social subscris şi vărsat: 58.016.571 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – categoria Premium (simbol de piaţă SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 28.04.2020, la prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A., întrunită statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, în prezenţa acţionarilor deţinatori a 240.672.013 drepturi de vot valide, reprezentând 46,095% din total drepturi de vot valide, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată şi completată, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF în vigoare şi Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidenţiat în procesul verbal de sedinţă, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri :

H O T A R A R E A nr.1

Se aprobă alegerea secretariatului de şedintă format din 3 membri, respectiv Dna. Cimpoeru Ana – Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen şi dl. Păuna Ioan cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, domnul Păuna Ioan fiind ales secretarul şedinţei care va întocmi Procesul verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acţionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Voturi pentru 53,154%, voturi impotriva 44,484% si abtineri 2,362% din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 2

Se aprobă alegerea Comisiei de Numarare a Voturilor exprimate în cadrul AGOA compusă din trei membri, respectiv dna. Popescu Florentina, dl. Patrichi Ion şi dna. Ţalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii. Persoanele propuse au calitatea de acţionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

Dl. Patrichi Ion lipseşte din motive medicale.

Voturi pentru 53,220%, voturi impotriva 44,484 % si abtineri 2,296% din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 3

(1) Se aprobă Situaţiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat si a membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor din Actul constitutiv al SIF Oltenia SA, Hotararii nr.5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013, Hotararii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia din 04.04.2017, Contractelor de mandat ale conducerii superioare si Contractului Colectiv de Munca al societatii. Constituirea si distribuirea fondului pentru conducerea superioara si administratori se va realiza potrivit prevederilor Hotărârii nr. 5 a AGOA SIF Oltenia SA din 20.04.2013 şi Hotărârii nr. 9 a AGOA SIF Oltenia SA din 04.04.2017, iar pentru salariaţi, competenţa de distribuire se deleagă conducerii superioare).

Voturi pentru 53,106%, voturi împotrivă 46,894% si abţineri 11 voturi din total voturi exprimate.

(2) Se aprobă Situaţiile financiare consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar.

Voturi pentru 55,516 %, voturi împotrivă 44,484% şi abţineri 11 voturi din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 4

Se aprobă repartizarea profitului net pentru exerciţiul financiar al anului 2019 în suma de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinaţii:

a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigura un dividend brut pe acţiune de 0,10 lei.

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acţionarilor de 4,70% calculată la preţul mediu de tranzacţionare al acţiunilor în 2019 (2,1272 lei/actiune) şi 3,91% calculată la preţul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acţiune).

Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂŢII dividendelor în conformitate cu dispoziţiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plăţii fiind suportate de către acţionari din valoarea dividendului net.

b). Alte rezerve (surse proprii de finanţare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiţii, în special pentru derularea unui viitor program de rascumparare a 22.149.143 acţiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societăţii.

Voturi pentru 55,499%, voturi împotrivă 44,501% şi abţineri 11 voturi din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr.5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurată în exerciţiul financiar al anului 2019.

Voturi pentru 53,141%, voturi împotrivă 44,484 % şi abţineri 2,375% din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr.6

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si Strategia pentru anul 2020 in forma prezentata.

Principalii indicatori economico-financiari prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020:

-lei-

Venituri totale55.775.867

Cheltuieli totale26.885.610

Profit brut28.890.257

Impozit profit curent1.367.540

Profit net27.522.717

Voturi pentru 53,111%, voturi impotriva 44,484% si abtineri 2,405% din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr.7

Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la ,,venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2016, astfel cum se vor regasi inregistrate in evidenta SIF Oltenia SA, ca neplatite la finele zilei de 30.10.2020.

Voturi pentru 62,746%, voturi impotriva 37,254% si abtineri 11 voturi din total voturi exprimate.

H O T A R A R E A nr. 8

Se aproba data de 12.06.2020 ca dată de înregistrare (ex date 11.06.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

Voturi pentru 91,266%, voturi impotriva 8,734% şi abţineri 21 voturi din total voturi exprimate

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administraţie,

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Preşedinte / Director General

ec. Viorica Bălan

Ofiţer de conformitate

Sursa stire bursa.ro

Related posts

Transportatorii cer plafonarea preţului la materialele de protecţie – 01.04.2020

stirile24

PROIECT MARCA PNL: De la haznaua din fundul curţii, la comunitatea fosei septice – 28.01.2020

stirile24

KLAUS IOHANNIS, LA BRUXELLES: “Nu voi agrea propunerea finlandeză privind cadrul financiar multianual” – 12.12.2019

stirile24